Dating femeie domfront.

52014PC0148

Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul nr.

Soluții HR? Avem ceea ce cauți.

Se instituie, prin prezentul acord, o asociere între Uniune și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte.

Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului din a Organizației Națiunilor Unite și definite în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale dinîn Actul final de la Dating femeie domfront.

din al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă dinreprezintă baza politicilor interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie, de asemenea, elemente cruciale ale prezentului acord.

Părțile își reiterează angajamentul față de principiile economiei de piață, față de dezvoltarea durabilă și față de un multilateralism eficace.

  1. Tradusă de mine în anii —propusă editurii Dacia din Cluj — care a înscris-o în programul său ferm pe dar nu a mai găsit resursele să o tipărească - propusă ulterior Editurii Didactice şi Pedagogiceapoi Doinei Uricariu şi Ed.
  2. Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului Domfront, Franța FAQ În ce țară se află Domfront?
  3. Большой Блок остался на обсервационной палубе, а Николь и ее спутница вышли в большой коридор, окружавший космический аппарат.
  4. Site- ul gratuit de intalnire din Thailanda

Părțile își reafirmă respectul față de principiile statului de drept și ale bunei guvernanțe, precum și obligațiile lor internaționale, îndeosebi în cadrul ONU, al Consiliului Europei și al OSCE. În special, acestea convin să promoveze respectarea principiilor suveranității și integrității teritoriale, a inviolabilității frontierelor și a independenței.

Părțile se angajează să respecte statul de drept, buna guvernanță, lupta împotriva corupției, Dating femeie domfront. împotriva diverselor forme de criminalitate transnațională organizată și terorism, promovarea dezvoltării durabile, multilateralismul eficace și lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora. Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și în cooperarea dintre părți și contribuie la menținerea păcii și a stabilității în regiune.

Dating femeie domfront. Dialogul politic în toate domeniile de interes reciproc, Dating femeie domfront. în ceea ce privește aspectele externe și de securitate, precum și reforma internă, este dezvoltat și consolidat în continuare între părți.

Acest lucru va antrena creșterea eficacității cooperării politice și va promova convergența în ceea ce privește aspectele de politică externă și de securitate, consolidând relațiile în mod ambițios și inovator. Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența Dating femeie domfront. în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună, și abordează, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor, soluționarea pașnică a conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament.

Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, recurgând la forurile bilaterale, internaționale și regionale. Părțile își reafirmă angajamentul față de principiile integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor recunoscute la nivel internațional, suveranității și independenței, stabilite în Carta Organizației Națiunilor Unite și în Actul final de la Helsinki din al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și față de promovarea acestor principii în relațiile lor bilaterale și multilaterale.

cauta in mod special gospodine Agen? ia de intalnire din 93

De asemenea, părțile își evidențiază sprijinul deplin față de principiul consimțământului țării-gazdă privind staționarea forțelor Dating femeie domfront. străine pe teritoriile lor. Acestea convin că staționarea forțelor armate străine pe teritoriul lor ar trebui să aibă loc cu acordul explicit al statului-gazdă, în conformitate cu dreptul internațional.

Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se evite acordarea impunității pentru asemenea infracțiuni, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale.

Cum sa declin pentru site- ul de dating Cauta? i o femeie chartre

Părțile consideră că înființarea și funcționarea eficace a Curții Penale Internaționale constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile își reafirmă angajamentul de a coopera în continuare cu Curtea Penală Internațională prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor sale conexe, Dating femeie domfront.

seama în mod corespunzător de menținerea integrității acestuia. ARTICOLUL 7 Prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor Părțile îmbunătățesc cooperarea practică în ceea ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei posibile participări a Georgiei la operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor conduse de UE, precum și la exercițiile și activitățile de formare relevante, de la caz la caz Dating femeie domfront.

ca urmare a unei eventuale invitații din partea UE. Părțile își intensifică eforturile comune menite să promoveze stabilitatea, securitatea și dezvoltarea democratică în regiune, precum și să colaboreze pentru a promova în continuare cooperarea regională în diferite forme și, în special, acestea depun eforturi pentru soluționarea pașnică a conflictelor nesoluționate din regiune.

Aceste eforturi au la bază principiile comune privind menținerea păcii și securității în lume, stabilite de Carta Organizației Națiunilor Unite, de Actul final de la Helsinki din al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și de alte documente multilaterale relevante.

femei cauta barbati in cordu Hvornar flirt kvinder.

De asemenea, părțile utilizează pe deplin cadrul multilateral al Parteneriatului estic, care prevede desfășurarea unor activități de cooperare și a unui dialog deschis și liber, încurajând totodată relațiile dintre țările partenere respective. Părțile își reiterează angajamentul față de soluționarea pașnică a conflictelor cu respectarea deplină a suveranității și a integrității teritoriale a Georgiei, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și față de facilitarea în comun a eforturilor privind reabilitarea postconflict și reconcilierea.

În așteptarea unei soluționări durabile a Dating femeie domfront. și fără a aduce atingere Dating femeie domfront. de negociere existente pentru abordarea unor chestiuni legate de conflicte, soluționarea pașnică a conflictelor va constitui unul dintre principalele subiecte pe ordinea de zi a dialogului politic dintre părți, precum și în dialogul cu alți actori internaționali relevanți.

Părțile recunosc importanța angajamentului Georgiei față de reconciliere și eforturile acesteia în vederea restabilirii integrității sale teritoriale, pentru a ajunge la o soluționare pașnică și durabilă Dating femeie domfront.

conflictelor, precum și importanța continuării punerii în aplicare depline a acordului în șase puncte, încheiat la 12 augustși a măsurilor ulterioare de punere în aplicare a acestuia, a aplicării de politici în materie de nerecunoaștere și de implicare ce Dating femeie domfront.

sprijină reciproc, a susținerii dezbaterilor internaționale de la Geneva și a returnării sigure și demne a tuturor persoanelor strămutate în interiorul țării și a tuturor refugiaților către locul reședinței obișnuite a acestora, în conformitate cu principiile de drept internațional, precum și a asigurării unei prezențe semnificative pe teren a comunității internaționale, inclusiv, dacă este cazul, a UE.

De asemenea, părțile își coordonează eforturile cu alte organizații internaționale relevante pentru a contribui la soluționarea pașnică a conflictelor în Georgia, inclusiv în ceea ce privește chestiunile umanitare.

Toate aceste eforturi au la bază principiile comune privind menținerea păcii și securității în lume, stabilite de Carta Organizației Națiunilor Unite, de Actul final de la Helsinki din al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și de alte documente multilaterale relevante.

Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă ADM și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale. Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin executarea la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și al acordurilor Dating femeie domfront.

privind dezarmarea și neproliferarea și al altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord. Intalnirea singura Saunier plus, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin: a luarea de măsuri în vederea semnării sau a ratificării tuturor celorlalte instrumente internaționale relevante ori a aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare integrale a acestora, precum și b instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor naționale, care să controleze atât exporturile, cât și tranzitul bunurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a Cautand Femeia Polinezia Franceza cu dublă utilizare legată de ADM, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor.

Părțile convin să abordeze aceste aspecte în cadrul dialogului lor politic.

Detalii statistici

Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor SALWinclusiv muniția aferentă, precum și acumularea Dating femeie domfront. exces a acestora, gestionarea lor necorespunzătoare, stocurile securizate în mod neadecvat și răspândirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.

Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în Dating femeie domfront. ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele care le revin în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale.

Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor pe care le Dating femeie domfront.

pentru a combate comerțul ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, și distrugerea stocurilor excesive, la nivel global, regional, subregional și național.

Intalnirea femeii din Mali Exemplu de text de anun? are pentru site- ul de dating

Părțile reafirmă importanța combaterii și a prevenirii terorismului și convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate terorismul în toate formele și manifestările sale. Părțile convin asupra faptului că lupta împotriva terorismului trebuie să se realizeze cu respectarea deplină a statului de drept și în deplină conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu legislația internațională privind drepturile omului, cu dreptul internațional al refugiaților și cu dreptul internațional umanitar, cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și cu toate instrumentele internaționale relevante în materie de combatere a terorismului.

Părțile subliniază importanța ratificării universale și a punerii în aplicare integrale a tuturor convențiilor și protocoalelor ONU legate de combaterea terorismului. Părțile convin să continue să încurajeze dialogul cu privire la proiectul de Convenție generală privind terorismul internațional și să coopereze la punerea în aplicare a Strategiei globale a Organizației Națiunilor Unite Dating femeie domfront.

combatere a terorismului, precum și a tuturor rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și a tuturor convențiilor relevante ale Consiliului Europei. Părțile convin, de asemenea, să coopereze pentru a promova consensul internațional în materie de prevenire și luptă împotriva terorismului.

În cadrul cooperării în spațiul de libertate, securitate și justiție, părțile acordă o importanță deosebită promovării în continuare a statului de drept, inclusiv a independenței sistemului judiciar, a accesului la justiție și a dreptului la un proces echitabil. Părțile cooperează pe deplin cu privire la Cauta? i o fata pentru nunta eficace a instituțiilor în domeniul asigurării respectării legii și al administrării justiției.

Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale va ghida toate activitățile de cooperare în domeniul libertății, al securității și al justiției. ARTICOLUL 14 Protecția datelor cu caracter personal Părțile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice și cu standardele internaționale, ale UE și ale Consiliului Europei menționate în anexa I la prezentul acord.

Părțile reafirmă importanța unei gestionări comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor și instituie un dialog amplu cu privire la toate aspectele legate de migrație, inclusiv de migrația legală, protecția internațională, lupta împotriva migrației ilegale, a traficului de migranți și a traficului de persoane. Cooperarea se bazează pe evaluarea cerințelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părți, și este pusă în aplicare în conformitate cu legislația relevantă a acestora aflată în vigoare.

De asemenea, cooperarea poate facilita migrația circulară în interesul dezvoltării. Părțile garantează punerea în aplicare integrală a următoarelor acte: a Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia Dating femeie domfront. aflate în situație de ședere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 martieprecum și b Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor, care Dating femeie domfront.

intrat în vigoare la data de 1 martie Părțile depun eforturi în continuare pentru creșterea mobilității cetățenilor și iau măsuri progresive în direcția atingerii, în timp util, a obiectivului comun de a avea un regim de călătorii fără viză, dacă sunt întrunite condițiile necesare pentru asigurarea unei mobilități bine gestionate și desfășurate în condiții de Dating femeie domfront., prevăzute în cadrul Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor. Părțile cooperează în ceea ce privește prevenirea și combaterea activităților infracționale și ilegale, organizate sau nu, îndeosebi a activităților transnaționale, cum ar fi: a contrabanda și traficul de ființe umane, precum și traficul cu arme de calibru mic și droguri ilicite; b contrabanda și traficul de bunuri; c activitățile economice și financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală și fraudele legate de achizițiile publice; d deturnarea de fonduri în cadrul unor proiecte finanțate de donatori internaționali; e corupția activă și pasivă, atât în sectorul privat, cât și în cel public; f falsificarea de documente și prezentarea de declarații false, precum și g criminalitatea informatică.

Părțile consolidează cooperarea bilaterală, regională și internațională între organele de asigurare a respectării legii, inclusiv dezvoltarea Dating femeie domfront. dintre Europol și autoritățile competente ale Georgiei. Părțile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaționale relevante și, în special, cele consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate UNTOC din și cele trei protocoale la aceasta, precum și în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor.

Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de prevenire și combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să abordeze consecințele abuzului de droguri asupra sănătății și a societății, în scopul reducerii efectelor sale nocive, precum și să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor Dating femeie domfront.

utilizați la fabricarea ilicită a drogurilor și a substanțelor psihotrope.

  • Prostituite torrejon de ardoz prostituate în rota potno videos gratis porno español supusă întâlnire murdară biciuită.
  • Tempora | Ovidiupecican's Blog
  • Actori porno spanioli cumshots porno diferit mă face să fiu la curent ninas prostitutas cuba real videos prostitutas, fată bătrână escortă gravidă goală prostituate de lux seville prostituate mature barcelona prostituatele avila luptă cu prostituate prostituate la hotel video porno prostituate reale o cățea pentru întâlnirea de seara asta întâlnire cu o fată din morsang pe châlons de orz în șampanie Santa rita site de întâlniri pentru adulți pentru adolescenți bisexuali serviciu de asortare pentru a Dating femeie domfront. filme sexuale gratuite curvele braziliene amortizează masturbarea.
  • Cautarea femeii in 85

Părțile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acțiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu, cu Strategia UE în materie de droguri și cu Declarația politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptată în cadrul celei de a a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile, din iunie Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor rezultate din activități infracționale în general și din infracțiuni legate de droguri în special, precum și în scopul finanțării terorismului.

Această cooperare cuprinde și recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obținute din infracțiuni. Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informații utile în Dating femeie domfront. legislației respective și adoptarea de standarde adecvate pentru prevenirea și combaterea spălării de bani și Dating femeie domfront. finanțării terorismului echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale care acționează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională în domeniul spălării de bani FATF.

Cooperarea se bazează pe evaluările relevante disponibile, cum ar fi cele efectuate de organismele relevante ale ONU și ale Consiliului Europei, și se desfășoară prin intermediul unei consultări reciproce între părți.

E șansa ta!

Părțile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă și comercială în ceea ce privește negocierea, ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă și, în special, a convențiilor Conferinței de la Haga de drept internațional privat în domeniul cooperării judiciare și al litigiilor internaționale, precum și în domeniul protecției copilului. În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, părțile depun eforturi în vederea intensificării cooperării privind asistența o intalnire unica pe Perpignan reciprocă, pe baza unor acorduri multilaterale relevante.

Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaționale relevante ale ONU și ale Consiliului Europei și punerea în aplicare a acestora, precum și o mai strânsă cooperare cu Eurojust. Dispozițiile prezentului capitol se aplică comerțului cu bunuri[1] dintre părți. Părțile elimină toate taxele vamale aplicate bunurilor originare din cealaltă parte, începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatele 2 și 3 din prezentul articol și fără a aduce atingere alineatului 4 din prezentul articol.

Produsele enumerate în anexa II-A la prezentul acord sunt importate în Uniune cu scutire de taxe vamale, în limitele contingentelor tarifare stabilite în anexa respectivă. Produsele enumerate în anexa II-B la prezentul acord sunt supuse unei taxe la import atunci când sunt importate în Uniune, fiind scutite de componenta ad valorem din respectiva taxă la import.

Importul de produse originare din Georgia enumerate în anexa II-C la prezentul acord se supune mecanismului de prevenire a eludării contingentelor tarifare prevăzut la articolul 27 din prezentul acord. La cinci Dating femeie domfront. de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile se consultă, la cererea oricăreia dintre ele, pentru a examina extinderea domeniului Dating femeie domfront.

aplicare al liberalizării taxelor vamale aplicabile schimburilor comerciale între părți.

Adecco Romania - Găseste-ți acum viitorul tău job!

Produsele enumerate în anexa II-C la prezentul acord sunt supuse mecanismului de prevenire a eludării contingentelor tarifare prevăzut la prezentul articol. Volumul mediu anual al importurilor din Georgia în Uniune pentru Dating femeie domfront.

categorie de produse dintre cele menționate anterior este prevăzut în anexa II-C la prezentul acord. Suspendarea se aplică pentru o perioadă de șase luni și produce efecte de la data publicării deciziei de suspendare a tratamentului preferențial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Uniunea notifică Georgiei, fără întârzieri nejustificate, toate suspendările temporare adoptate în temeiul alineatului 2.

ARTICOLUL 28 Statu-quo Niciuna dintre părți nu poate adopta o nouă taxă vamală în ceea ce privește un bun originar din cealaltă parte și nici nu poate să mărească nivelul taxelor Dating femeie domfront. aplicate la data intrării în vigoare a prezentului acord. Aceasta nu împiedică faptul ca fiecare parte să aibă posibilitatea de a menține sau de a mări o taxă vamală autorizată de Organul de soluționare a Dating femeie domfront.

OSL al OMC. ARTICOLUL 29 Drepturi de export Cu excepția cazului în care prezentul acord prevede altfel, nicio parte nu adoptă sau nu menține vreo taxă vamală Dating femeie domfront. vreun impozit, cu excepția taxelor interne aplicate în conformitate cu articolul 30 din prezentul acord sau în legătură cu exportul de bunuri către teritoriul celeilalte părți.

ARTICOLUL 30 Redevențe și alte impuneri Fiecare parte se asigură, în conformitate cu articolul VIII din GATT și cu notele sale interpretative, că toate redevențele și impunerile de orice natură, altele decât taxele vamale sau alte măsuri menționate la articolul 26 din prezentul acord, impuse pentru sau în legătură cu importul sau exportul bunurilor, se limitează ca valoare la costul aproximativ al serviciilor oferite și nu Dating femeie domfront.

un mijloc indirect de protecție pentru bunurile naționale sau o impozitare a importurilor sau a exporturilor în scopuri fiscale. În acest scop, articolul III din GATT și notele sale interpretative sunt incluse în prezentul acord și fac parte integrantă din acesta.

ARTICOLUL 32 Restricții Dating femeie domfront. import și la export Nicio parte nu adoptă și nu menține interdicții sau restricții la importul oricărui bun provenind din cealaltă parte sau la exportul ori vânzarea Gay Hornet de intalnire bun destinat teritoriului celeilalte părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord sau în conformitate cu articolul XI din GATT și cu notele sale interpretative.

În acest scop, articolul XI din GATT și notele sale interpretative sunt incluse în prezentul acord și fac parte integrantă din acesta.

Cum sa va prezenta? i cu umor pe un site de dating întâlniri cu femei singure

Părțile convin asupra caracterului esențial al cooperării și al asistenței administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului tarifar preferențial acordat în temeiul prezentului capitol și își reiterează angajamentul de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal Dating femeie domfront.

în domeniile conexe. În sensul prezentului articol, poate fi constatată existența unor nereguli sau a unor cazuri de fraudă, printre altele, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a volumului importurilor de bunuri peste nivelul obișnuit al capacității de producție și de export a celeilalte părți corelată cu informații obiective privind nereguli sau cazuri de fraudă.

Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, Dating femeie domfront. poate fi reînnoită dacă până la data expirării sale nu s-a produs nicio schimbare a condițiilor care au condus la suspendarea inițială.

Fiecare parte publică, în conformitate cu procedurile sale interne, avize către importatori referitoare la: orice notificare menționată la alineatul 5 litera aorice decizie menționată la alineatul 5 litera bprecum și la orice prelungire sau încetare menționată la alineatul 5 litera c. Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, a unor zone de liber schimb sau Dating femeie domfront.

unor regimuri privind traficul de frontieră, în măsura în care acestea nu contravin regimului comercial prevăzut în prezentul acord. Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la UE a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele reciproce ale Uniunii și ale Georgiei, astfel cum sunt prevăzute de prezentul acord.

Mai multe despre acest subiect